چند جزوه مربوط به دوره های ارتقا پایه نظام مهندسی استان هرمزگان

شامل دوره های زیر :

  1. سمینار آموزشی نصب دودکش و رعایت نکات ایمنی در ساختمان- download
  2. دوره مطالعات ژئوتکنیک روش های شناسایی و تعیین پارامتر های طراحی شالوده- download 
  3. دوره اصول عمومی خدمات مهندسی – download 
  4. ژئوتکنیک و طراحی پی- download