مشخصات پروژه :

 • پروژه مربوط به طرح هندسی یک راه اصلی در منطقه کوهستانی است که شامل یک قطعه راه اصلی به طول۱۶۵۵٫۴ متر می باشد.
 • مقیاس نقشه مورد مطالعه قرار گرفته
 • قوس های به کار رفته: ۳ قوس افقی ۲ قوس قائم
 • تعداد نیمرخ های عرضی :۸۷ عدد
 • عرض آسفالت: ۳/۷
 • عرض شانه ها: ۴
 • کل عرض جاده: ۳/۱۱
 • پروژه دارای یک پل با مشخصات زیر می باشد:
 • Sb 10 در فاصله: ۰+۱۴۸ Km

مشخصات فایل شامل:

 

 • محاسبات قوس های دایره ای
 • مشخصات پروفیل طولی راه
 • مشخصات خصوصی پروژه
 • محاسبات قوس قائم
 • محاسبات پل
 • فرضیات لازم جهت انجام متره و برآورد
 • محاسبه حجم لایه های روسازی
 • متره لایه های روسازی
 • برآورد راه
 • متره پل
 • برآورد پل
 • برآورد کلی

پسورد : www.engplus.ir

download