دانلود رایگان جزوه بارگذاری دکتر زاهدی
#

دانلود رایگان جزوه بارگذاری دکتر زاهدی

تاریخ : شهریور ۹, ۱۳۹۰ | نویسنده : جواد عباسی | دسته : جزوه

دانلود رایگان جزوه بارگذاری دکتر زاهدی

مفهوم بار در مهندسی عمران در اصل به معنای نیروهای وارده بر سازه است. نیروهای وارده بر سازه در مهندسی عمران به گروه‌های زیر تقسیم می‌شود:

* بار مرده به معنای باری است که در طول زمان ثابت باشد و از زمان احداث سازه روی آن اعمال نیرو کند مثل نیروی ناشی از کف سازی و دیوارهای جانبی در ساختمان.

* بار زنده باری است که در طول زمان ثابت نباشد و الزاما از زمان احداث سازه روی آن اعمال نیرو نکند مثل نیروی ناشی از تردد افراد و یا نیروی وزن لوازم منزل.

* بار برف Snow Load به نیرو‌های وارده بر سازه در اثر انباشت برف بر روی آن اطلاق می‌شود.

* بارهای ناشی از اختلاف دما Temperature Load به نیرو‌هایی که در اثر انبساط و انقباض ناشی از اختلاف دما در سازه بوجود می‌آید اطلاق می‌شود.

* بارهای ناشی از زلزله Earthquake Load مشخصا به نیرو‌های وارده بر سازه در اثر اعمال شتاب از زمین به سازه در خلال زلزله اطلاق می‌شود.

* بارهای ناشی از باد Wind Load به نیرو‌های وارده بر سازه در اثر وزش باد به سازه اطلاق می‌شود.

* بارهای ناشی از فشار آب و فشار خاک Pressure Load به نیرو‌های وارده بر سازه در اثر فشار جانبی ناشی از آب (مثلا در سدها) یا خاک (مثلا در دیوار‌های حائل) اطلاق می‌شود.

بارهای زلزله، باد، فشار جانبی آب، خاک را بارهای جانبی نیز مینامند.

با توجه به طبیعت غیر دائمی بارهای زلزله و باد، آنها را بارهای فوق العاده نیز گویند.

یک طبقه بندی دیگر نیز بارها را به دو گروه ثابت با زمان و غیر ثابت با زمان یا بارهای دینامیکی و غیر دینامیکی تقسیم کرده است.

به معین کردن بارهایی که بر یک سازه وارد میشود بارگزاری میگویند. به بیان دیگر بارگزاری عبارت است از پیدا کردن نیروهای خارجی وارده بر سازه در اثر اعمال یکی از بارهای مهندسی عمران.