» رساله مجتمع مسکونی همراه با اقلیم شهر تهران

تاریخ : اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۳ | نویسنده : جواد عباسی | دسته : پروژه معماریsingleفروشگاهsingleکارشناسی ارشدsingleمقالات معماری | تعداد بازدید : 6229

بنا به درخواست خیلی از دوستان معمار ، این بار رساله مجتمع مسکونی همراه با اقلیم شهر تهران رو برای فروش گذاشتیم با هزینه بسیار کم که ان شالله بتونید ازش بخوبی استفاده کنید.

فهرست این رساله در ادامه آورده شده .

تعداد صفحات : ۱۵۰ صفحه با فرمت word که قابل ویرایش هست.

 

 • فهرست
 • چکیده ………………………………………………………………………………………….۱
 • مقدمه ………………………………………………………………………………………….۲
 • فصل اول ………………………………………………………………………………………۴
 • بخش اول ………………………………………………………………………………………۵
 • ۱-۱- تاریخچه مسکن ………………………………………………………………………….۵
 • بخش دوم ………………………………………………………………………………………۶
 • ۱-۲- تعریف مسکن و انواع آن ………………………………………………………………..۶
 • بخش سوم ……………………………………………………………………………………..۱۰
 • ۱-۳- مسکن چیست؟سکونت یعنی چه؟ ………………………………………………………..۱۰
 • بخش چهارم …………………………………………………………………………………..۱۴
 • ۱-۴- خانه …………………………………………………………………………………….۱۴
 • ۱-۴-۱- خانه و شهر ………………………………………………………………………….۱۴
 • ۱-۴-۱-۱- خصوصیات خانه ایرانی …………………………………………………………..۱۴
 • ۱-۴-۲- خانه و طبیعت ……………………………………………………………………….۱۷
 • بخش پنجم …………………………………………………………………………………….۱۸
 • ۱-۵- کاشانه ………………………………………………………………………………….۱۸
 • ۱-۵-۱- تعریفی از سکونت گاه و انواع آن ……………………………………………………۱۸
 • ۱-۵-۲- تعریفی از کاشانه …………………………………………………………………….۲۰
 • ۱-۵-۳- مشخصات کاشانه …………………………………………………………………….۲۰
 • ۱-۵-۳-۱- بی خانمانی و بی کاشانگی ………………………………………………………..۲۱
 • ۱-۵-۳-۲- اندازه گیری کاشانه ……………………………………………………………….۲۲
 • ۱-۵-۳-۳- فراغت در کاشانه …………………………………………………………………۲۲
 • ۱-۵-۳-۴- تنش و آسایشگاه در سکونت گاه …………………………………………………..۲۳
 • بخش ششم …………………………………………………………………………………..۲۴
 • ۱-۶- مجموعه های مسکونی اشتراکی ……………………………………………………….۲۴
 • بخش هفتم ……………………………………………………………………………………۲۶
 • ۱-۷- اهمیت مسکن ………………………………………………………………………….۲۶
 • ۱-۷-۱- مسکن به عنوان یک سرپناه …………………………………………………………۲۶
 • ۱-۷-۲- مسکن از نظر اقتصادی …………………………………………………………….۲۶
 • ۱-۷-۳- مسکن از نظر اجتماعی …………………………………………………………….۲۷
 • ۱-۷-۴- مسکن از نظر روانی ……………………………………………………………….۲۸
 • بخش هشتم ………………………………………………………………………………….۲۹
 • ۱-۸- روند سیاستگذاری مسکن در ایران ……………………………………………………۲۹
 • بخش نهم ……………………………………………………………………………………۳۱
 • ۱-۹- ساختار شهرها(اجزای اصلی شهرها) …………………………………………………۳۱
 • ۱-۹-۱- شاخص های مسکن …………………………………………………………………۳۱
 • ۱-۹-۱-۱- کیفیت واحدهای مسکونی …………………………………………………………۳۱
 • ۱-۹-۱-۲- قدمت واحدهای مسکونی …………………………………………………………۳۲
 • ۱-۹-۱-۳- نحوه تعریف واحدهای مسکونی ………………………………………………….۳۲
 • ۱-۹-۱-۴- قیمت زمین و مسکن ……………………………………………………………..۳۳
 • ۱-۹-۱-۵- خانوار در واحد مسکونی …………………………………………………………۳۴
 • ۱-۹-۱-۶- نفر در اتاق ……………………………………………………………………….۳۴
 • ۱-۹-۱-۷- اتاق در واحد مسکونی ……………………………………………………………۳۵
 • ۱-۹-۱-۸- نفر در واحد مسکونی …………………………………………………………….۳۵
 • ۱-۹-۲- خصوصیات جغرافیایی طبیعی کشور ………………………………………………..۳۷
 • بخش دهم …………………………………………………………………………………….۳۹
 • ۱-۱۰- اصول طراحی فضاهای شهری در ایران ……………………………………………..۳۹
 • ۱-۱۰-۱- اصل پیوستگی فضایی ………………………………………………………………۳۹
 • ۱-۱۰-۲- اصل همپیوندی عناصر شهری و واحدهای مسکونی ………………………………..۳۹
 • ۱-۱۰-۳- اصل محصور کردن فضا یا محصوریت ……………………………………………۴۰
 • فصل دوم ………………………………………………………………………………………۴۱
 • عرصه ها و استاندارهای مسکونی ……………………………………………………………۴۲
 • ۲-۱- عرصه ها در واحد مسکونی ……………………………………………………………۴۲
 • ۲-۱-۱- عرصه خصوصی ……………………………………………………………………۴۲
 • ۲-۱-۲- عرصه خانوادگی …………………………………………………………………….۴۲
 • ۲-۱-۳- عرصه پذیرایی ………………………………………………………………………۴۲
 • ۲-۱-۴- عرصه خدمات ………………………………………………………………………۴۲
 • ۲-۱-۵- عرصه فضای باز …………………………………………………………………..۴۲
 • ۲-۲- استانداردهای فضای مسکونی ………………………………………………………….۴۳
 • ۲-۲-۱- راهروها …………………………………………………………………………….۴۳
 • ۲-۲-۲- پله ها ……………………………………………………………………………….۴۳
 • ۲-۲-۳- آشپزخانه ……………………………………………………………………………۴۴
 • ۲-۲-۴- غذاخوری …………………………………………………………………………..۴۴
 • ۲-۲-۵- اتاق خواب ………………………………………………………………………….۴۵
 • ۲-۲-۶- حمام ……………………………………………………………………………….۴۵
 • ۲-۲-۷- سرویس بهداشتی(توالت) ……………………………………………………………۴۶
 • ۲-۲-۸- انبار ………………………………………………………………………………..۴۶
 • ۲-۲-۹- پارکینگ ……………………………………………………………………………۴۶
 • فصل سوم …………………………………………………………………………………..۴۷
 • بررسی نمونه ……………………………………………………………………………….۴۸
 • ۳-۱-نمونه داخلی(مجتمع مسکونی شن زار) ………………………………………………..۴۸
 • ۳-۲- نمونه خارجی(مجتمع مسکونی روکو۱) ……………………………………………….۴۸
 • فصل چهارم ………………………………………………………………………………….۷۴
 • شناخت بستر طرح ……………………………………………………………………………۷۵
 • ۴-۱- معرفی استان زنجان ……………………………………………………………………۷۵
 • ۴-۲- ویژگی های فرهنگی-تاریخی شهر زنجان ……………………………………………..۷۷
 • ۴-۲-۱- زبان وگویش مردم استان زنجان …………………………………………………….۷۷
 • ۴-۲-۲- فلسفه وجودی شهر زنجان …………………………………………………………..۷۷
 • ۴-۲-۳- وجه تسمیه شهر زنجان ……………………………………………………………..۷۸
 • ۴-۲-۴- مکان های جغرافیایی شهر زنجان …………………………………………………..۷۸
 • ۴-۳- ویژگی های جغرافیایی شهر زنجان ……………………………………………………۷۹
 • ۴-۳-۱- موقعیت جغرافیایی ………………………………………………………………….۷۹
 • ۴-۳-۲- ویژگی های توپوگرافیک ……………………………………………………………۸۰
 • ۴-۳-۳- تأثیرات ویژگی های توپوگرافیک بر سیما و بافت شهر زنجان ………………………۸۱
 • ۴-۳-۳-۱- نحوه استقرار ساختمان ها ………………………………………………………..۸۲
 • ۴-۳-۳-۲- راستای معابر و گذرها …………………………………………………………..۸۲
 • ۴-۳-۳-۳- اختلاف خیابن ها بر مسیل ها و خندق ها ………………………………………..۸۲
 • ۴-۴- شناخت ویژگی های اقلیمی و بررسی راهبردهای طراحی …………………………….۸۳
 • ۴-۴-۱- ویژگیهای اقلیمی ……………………………………………………………………۸۳
 • ۴-۴-۱-۱- بارندگی ………………………………………………………………………….۸۳
 • ۴-۴-۱-۲- درجه حرارت ……………………………………………………………………۸۴
 • ۴-۴-۱-۳- رطوبت نسبی ……………………………………………………………………۸۴
 • ۴-۴-۱-۴- یخبندان ………………………………………………………………………….۸۴
 • ۴-۴-۱-۵- باد ……………………………………………………………………………….۸۵
 • ۴-۴-۱-۶- سرعت وزش باد …………………………………………………………………۸۵
 • ۴-۴-۱-۷- ساعات آفتابی ……………………………………………………………………..۸۵
 • ۴-۵- بررسی راهبردهای طراحی بر اساس اقلیم ……………………………………………..۸۶
 • ۴-۵-۱- نمونه ای از ساختمان با طراحی بر اساس اقلیم ………………………………………۸۶
 • فصل پنجم …………………………………………………………………………………….۸۸
 • روند طراحی ………………………………………………………………………………….۸۹
 • ۵-۱- ایده های طراحی ……………………………………………………………………….۸۹
 • ۵-۲- برنامه فیزیکی ………………………………………………………………………….۹۱
 • فصل ششم …………………………………………………………………………………….۹۴
 • نقشه ها ……………………………………………………………………………………….۹۴
 • ۶-۱- سایت پلان ……………………………………………………………………………..۹۶
 • ۶-۲- پلان طبقه زیرزمین …………………………………………………………………….۹۷
 • ۶-۳- پلان طبقه همکف ………………………………………………………………………۹۸
 • ۶-۴- پلان طبقات اول-سوم-پنجم ……………………………………………………………..۹۹
 • ۶-۵- پلان طبقات دوم-چهارم …………………………………………………………………۱۰۰
 • ۶-۶- پلان طبقات ششم-هفتم …………………………………………………………………..۱۰۱
 • ۶-۷- پلان طبقه هشتم …………………………………………………………………………۱۰۲
 • ۶-۸- پلان طبقه نهم …………………………………………………………………………..۱۰۳
 • ۶-۹- پلان اندازه گذاری ………………………………………………………………………۱۰۴
 • ۶-۱۰- پلان اندازه گذاری …………………………………………………………………….۱۰۵
 • ۶-۱۱- نمای شمالی …………………………………………………………………………..۱۰۶
 • ۶-۱۲- نمای جنوبی …………………………………………………………………………..۱۰۷
 • ۶-۱۳- نمای شرقی ……………………………………………………………………………۱۰۸
 • ۶-۱۴- نمای غربی ……………………………………………………………………………۱۰۹
 • ۶-۱۵- برش A-A …………………………………………………………………………….110
 • ۶-۱۶- پلان آکس بندی ………………………………………………………………………..۱۱۱
 • ۶-۱۷- پلان ستون گذاری ……………………………………………………………………..۱۱۲
 • ۶-۱۸- پلان فنداسیون ………………………………………………………………………….۱۱۳
 • ۶-۱۹- پلان تیرریزی ………………………………………………………………………….۱۱۴
 • ۶-۲۰- پلان شیب بندی بام ……………………………………………………………………۱۱۵
 • ۶-۲۱- دتایل(WALLSECTION) …………………………………………………………116
 • ۶-۲۲- جزئیات ……………………………………………………………………………….۱۱۷
 • ۶-۲۳- جزئیات ……………………………………………………………………………….۱۱۸
 • ۶-۲۴- پلان بزرگ نمایی …………………………………………………………………….۱۱۹
 • ۶-۲۵- جدول نازک کاری ……………………………………………………………………۱۲۰
 • منابع ………………………………………………………………………………………….۱۲۱

 

برای خرید این مقاله به ارزش : ۲۹۰۰۰ تومان ، ابتدا ایمیل را در کادر زیر وارد کرده ، سپس دکمه خرید را فشار دهید ، بعد از واریز وجه به صورت آنلاین، لینک دانلود برای شما ایمیل خواهد شد.

 

 

توجه : حتما پوشه SPAM ایمیل خودتون رو چک کنید. 

توجه !  اگر بر حسب اتفاق عملیات پرداخت انجام و ایمیلی ارسال نشد به شماره ۰۹۳۶۴۷۶۴۷۵۵ یک پیامک زده و تاریخ واریز وجه وایمیل خود را ارسال تا ظرف چند ساعت برای شما ایمیل گردد

 

# لینک های دانلود

بدون نظر

نظر بگذارید

سوال امنیتی را جواب دهید *