استاندارد های بخش آب در پنج زمینه آب و محیط زیست، آبیاری و زهکشی، سد و تونل های انتقال، منابع آب و مهندسی رودخانه ها و سواحل تقسیم بندی شده اند:

استانداردهای بخش آب ـ زمینه آ ب و محیط زیست / تاسیسات آب و فاضلاب
استانداردهای بخش آب ـ زمینه آب و محیط زیست / کنترل کیفیت و تصفیه آب
استانداردهای بخش آب ـ زمینه آبیاری و زهکشی
استانداردهای بخش آب ـ زمینه سد و تونل های انتقال
استانداردهای بخش آب ـ زمینه منابع آب
استانداردهای بخش آب ـ زمینه مهندسی رودخانه ها و سواحل