استانداردهای بخش آب و فاضلاب در دو زمینه تاسیسات آب و فاضلاب و کنترل کیفیت و تصفیه آب تقسیم بندی شده اند:

  1. استانداردهای بخش آب و فاضلاب ـ زمینه: تاسیسات آب و فاضلاب
  2. استانداردهای بخش آب و فاضلاب ـ زمینه: کنترل کیفیت و تصفیه آب