» چند پیشنهاد برای عکاسان دیجیتال

تاریخ : تیر ۲۰, ۱۳۸۷ | نویسنده : جواد عباسی | دسته : دسته‌بندی نشده | تعداد بازدید : 482

چند پیشنهاد برای عکاسان دیجیتالبیشترین سوتفاهمی که در رابطه با چاپ تصاویر وجود دارد، درجه وضوح است.
برخی عکاسان دیجیتال با این تصور که تعداد پیکسل‌‌های بیشتر، بهتر است،
همواره با بیشترین درجه وضوح به عکاسی می‌پردازند؛‌ درحالی که برخی دیگر
از کمترین میزان درجه وضوح در دوربین خود استفاده می‌‌کنند تا تعداد
تصاویر بیشتری در کارت حافظه دوربین ذخیره شود. اما برای این دو گروه راه
بهتری نیز وجود دارد: برای هر عکس درجه وضوحی انتخاب شود که واقعا موارد
نیاز است؛ به این ترتیب بهترین کیفیت تصویری ممکن، بدون اشغال فضای بیش از
حد (چه روی کارت حافظه‌‌ و چه روی هارددیسک)، به دست می‌‌آید. به منظور
دستیابی به چنین هدفی، پیشنهاداتی در این مقاله ارائه شده که هم برای
عکاسی و هم اسکن تصاویر صادق است.میزان درجه وضوح تصویر و چاپگر: ‌یکـــــی از دلایل ابهـــــام در تنظیم
دقیق درجـــــه وضوح، وجود دو نـــــوع از آن به طور هم‌‌زمان است: یکی
برای تصاویر و یکی برای چاپگر. درجه وضوح تصاویر، بــه معنای تعداد
پیکسل‌‌های موجود در آنهــا و درجه وضوح چاپگر به معنای تعداد نقاطی است
کـــــه یک چاپگر روی هر اینچ از کاغذ قرار می‌‌دهـــــد. هر یک از
ایـــــن دو نوع درجه وضوح باید به طور جداگانه انتخاب شود. اگر چه هر دو
نوع آنها برحسب نقطه در اینچ (dpi) ‌بیان می‌شوند، اما بهتر است بـــــرای
جلوگیری از اشتباه، ( dpi‌نقطه در اینچ) را برای چاپگرها و ppi‌ (پیکسل در
اینچ) را برای تصاویر استفاده کنید. ‌پیکسل‌‌ها و پیکسل در اینچ: درجـــــه وضوح تصاویر را می‌‌توان برحسب
تعداد کل پیکسل‌‌های یک تصویـــــر (یعنی حاصل‌ضرب تعداد پیکسل‌‌هـــــای
عرض و طول تصویـــــر) و یا برحسب تعداد پیکسل‌‌هـــــای موجـــــود در یک
اینچ بیـــــان کـــــرد. بـــــرای مثـــــال، یک تصویـــــر ۲
مگـــــاپیکسلـــــی ‌می‌‌تــواند ۱۲۰۰۰۱۶۰۰ پیکسل باشد (۱۹۲۰۰۰۰ = ۱۶۰۰۰
* ۱۲۰۰). حـــــال اگر این تصویر را در اندازه‌‌های ۴۴۶ اینچ چاپ کنید،
۱۶۰۰ پیکسل در طـــــول ۶ اینچ پخش خواهد شد؛ یعنی ۲۶۶ پیکسل در هر اینچ.
اگر این تصویر را در ابعاد ۸۸۱۰ اینچ چاپ کنید، ۱۲۰۰ پیکسل در ۸ اینچ
جـــــای خواهد گرفت; یعنی ۱۵۰ پیکسل در هر اینچ. ‌تاکید بر تعداد پیکسل‌ها در هر اینچ: ‌بهتر است بر تعداد پیکسل در هر اینچ
تاکید داشته باشید؛ چرا که در کیفیت خروجی، این مقیاس دارای اهمیت است.
اگر از مقدار ppi ‌مناسب بـــــرای یک چاپگر خاص و اندازه مـــــورد نظر
برای چاپ تصویر برحسب اینچ آگاه باشید، می‌‌توانید در هنگام عکاسی با
تبدیل ppi ‌به‌اندازه تصویر، میزان درجه‌وضوح مورد نیاز را برحسب پیکسل در
پیکسل به دست آورید. ‌برای مثال، اگر قصد چاپ تصویری را در اندازه‌‌های ۸۸۱۰ اینچ دارید و
می‌دانید کـــــه چاپگر مورد استفاده با درجه وضوح ppi 200، کیفیت موردنظر
شما را ارائه خواهد داد؛ باید حداقل میـــــزان درجه وضـــــوح در ضلع
کوچک‌‌تـــــر (۸*۲۰۰) ۱۶۰۰ پیکسل و در ضلــع بزرگ‌‌تـــــر (۱۰*۲۰۰) ۲۰۰۰
پیکسل باشد. اگر قصد دارید تصویری را در اندازه ۴۴۵ اینچ چاپ کنید، همان
کیفیت را با درجه وضوح ۱۰۰۰*۸۰۰ پیکسل بـــــه دست خواهیـــــد
آوریـــــد. در هر دو حالت اگر تصاویر خود را برش می‌‌دهیـــــد، این
میزان درجه وضوح باید بعد از برش محاسبه شود. ‌


یک اندازه برای تمام چاپگرها مناسب نیست: تعییـــــن میـــــزان درجه وضوح
تصاویر برحسب پیکسل در اینچ (ppi)، بـــــه چاپگر مورد استفاده بستگـــــی
دارد. فرضا اگر عکسی را برای بروشور شرکتی تهیه می‌‌کنید و قصد دارید آن
‌‌را در یک مرکز ‌خدمات کامپیوتری به چاپ برسانید، به درجـــــه وضوح
متفاوتی نسبت بـــــه چاپ آن توسط چاپگر جوهر افشان خود در منزل، نیاز
خواهید داشت.


درجه وضوح بیشتر، همیشه بهتر نیست: در هر چاپگر، حد مطلوبی برای درجه وضوح
تصاویر وجود دارد. اگر چه در چاپگرهای مختلف، جزئیات چاپ تفاوت دارد، اما
این مطلب همواره صحیح است که درجه وضوح بیش از حد مطلوب، فضای دیسک بیشتری
اشغال کـــــرده و به زمان طولانی‌‌تری نیز برای چاپ نیاز خواهد داشت. این
امر حتی ممکن است به کیفیت تصویر نیز آسیب برساند.‌اطمینان حاصل کنید درجه وضوح تصویری که به چاپ می‌‌رسانید، در محدوده
مطلوب چاپگر قرار داشته باشد. برای احتیاط بیشتر، بالاترین درجه وضوح در
محدوده تنظیمات چاپگر را انتخاب کنید، اما بالاتر از آن نرویـــد. اگر
تصویری را با درجه وضوح بالاتری نسبت به بالاترین محدوده مطلوب در چاپگر،
عکاسی کرده‌‌اید یک کپی از عکس تهیه کرده و با استفاده از برنامه‌‌های
ویرایش تصاویر، با حفظ نسخه اصلی، میزان درجه وضوح نسخه دوم ‌‌را تغییر
دهید. ‌


برنامه‌هـــای مختلف، از روش‌‌های گوناگون برای تغییـــــر درجه‌وضوح
استفاده می‌‌کنند. به همین دلیل دستور‌العمل یکسانــــی برای انجام چنین
کــــاری وجــــود نــــدارد. برخــــی از این برنامه‌ها امکان تغییر
تنظیمات ppi ‌را فراهم می‌‌سازند، در حالی که برخــــی دیگر امکان
می‌‌دهنــــد تا تعــــداد کل پیکسل‌‌ها را در طول و عرض تصاویر تغییر
دهید و تعدادی نیز هر دو امکان را به وجود آورده‌‌اند. ‌تنظیم میزان درجه وضوح معمولا با تنظیم اندازه تصاویر همراه است. برای
مثـــــال در برنامـــــه‌ فتوشاپ (photoshop) ‌می‌‌توانید بـــــا
انتخـــــاب گزینه image size ‌در منوی image‌، اندازه و درجـــــه‌وضوح
تصاویـــــر را تغییر دهید. (البته تغییر هر دو کمیت به طور همزمان
می‌‌تواند گیج کننده باشد. بنابراین، اگر قصد تغییر هر دو را داریـــد،
بهتر است ابتدا اندازه تصویر را تغییر داده، کادر محاوره‌‌ای image size‌
را بسته و در صورت لـــزوم ایـــــن تغییر را ذخیره کنیـــــد. سپس میزان
درجه وضوح را تغییر دهید.)


گزینـــــه تغییر میزان درجه وضوح معمولا (همچون برنامه فتوشاپ)
resampling نامیده شود. اگر این گزینـــــه را در اختیار دارید، تغییر
تنظیمـــات ppi بسیار آسان‌خواهد بود، اما اگر تنها گزینه موجود،
تغییـــــر درجه وضوح کلی تصویـــــر باشد، نیاز بـــــه کمی محاسبـــــه
ریاضی خواهید داشت. در ایـــــن حالت بـــــرای تعیین میــزان درجه وضوح
برحسب تعداد پیکسل‌‌های افقی یا عمودی، درجه وضوح مورد نظـــــر
بـــــرحسب پیکسل در اینچ (ppi) ‌را در انـــــدازه عرض یـــــا طول
تصویری که چاپ خواهید کرد (برحسب اینچ)، ضرب کنید. ‌


چــــــاپ توسط چاپگرهـــــای جوهـــــر افشان، لیـــــزری یا تجاری:
‌چاپگرهای جوهر افشان امروزی درجه وضوحی حدود ۱۲۰۰ در ۴۸۰۰ نقطه در اینچ
یا بالاتر دارند، اما این ارقام برای تعیین میزان درجه وضوح تصویر
بی‌‌فایده‌‌اند. چاپگرهای جوهرافشان (و اغلب فناوری‌‌هـــــای دیگر چاپ)،
تعـــــداد نقطه‌های مشخص شده را بـــــا رنگ‌‌های محدودی، به چاپ
می‌‌رسانند. این دستگاه‌هـــــا از ترفندی به نام dithering‌ (ترکیب
رنگ‌ها در هر پیکسل) استفاده می‌‌کنند کـــــه در آن نقــاط کوچک
بسیـــــاری را در رنگ‌‌های مختلف، بسیار نزدیک بـــــه یکدیگر قرار
می‌دهنـــــد و چشم بـــــا ترکیب آنها بـــــاعث می‌شود رنگ‌‌هـــــای
بیشتری را مشاهده کنیــــم. از آنجائیکه در این چاپگرهـــــا، برای چاپ هر
پیکسل از چنـــــد نقطه استفاده می‌شود، تصاویر چاپ شده دارای درجه وضوح
بسیار پایین‌‌تری نسبت به درجه وضوح ادعا شده، خواهند بود. ‌


در برخی چاپگرها مشخصه‌ای بــــه نام ( lpiتعداد ‌خط در هــر اینچ) وجود
دارد که منظور از آن، تعداد نقـــاط به‌‌کار رفتـــه در هر پیکسل از تصویر
است. معمولا بهترین میزان درجه وضوح برای ‌تصاویر، ۱۱۵ تا ۲ بـــرابر
مقدار lpi ‌است. برای مثـــال، میزان lpi ‌برای چاپ مجلات رنگی ۱۳۳ و
‌برای بروشورهای دارای کیفیت بالا ۲۰۰ است. بنابراین عکس‌‌هایی که
بـــــرای مجلات lpi‌ ۱۳۳ تهیه می‌‌کنید باید دارای درجه‌وضـــوح (۵/۱ *
۱۳۳) ۲۰۰ یـــا (۲ * ۱۳۳) ۲۶۶ پیکسل در اینچ ‌باشند. ‌اگر از مقدار lpi ‌چاپگر جوهر افشان (یا لیزری) خـــود اطلاع دارید،
عکس‌‌هـــای خود را بـــــا محاسبه درجه وضوح طبق فرمـــــول بالا (با
توجـــه به نوع استفاده از هر عکس)، تهیـــــه کنید. اگر از lpi‌ چاپگـــر
خود بی‌‌اطلاع هستید، آن ‌‌را نادیده گرفتـــــه و به‌‌ عنوان محدوده
مطلوب از درجه وضوح ۱۵۰ یا ۲۰۰ پیکسل در اینچ ‌استفاده کنید. ‌چاپگر اختصاصی برای چاپ عکس‌‌ها: ‌برخـــــی از چاپگرهـــــای مخصوص
چـــــاپ عکس، جوهـــــر افشـــــان و بقیـــــه آنهـــــا از نـــــوع
thermal dye هستنـــــد (کـــــه اغلب بـــــه اشتباه بـــــا نام
چاپگرهای dye sublimation شناخته می‌شوند.) اغلب چاپگرهای گرمایی دارای
حداکثر درجه وضوح ۳۰۰ نقطه در اینچ هستنـــــد. برخلاف میـــــزان درجه
وضوح چاپگرهای جوهر افشان، درجه وضوح ۳۰۰ نقطه در هـــــر اینچ برای
چاپگرهای گرمایـــــی، همان میزان درجـــــه وضوح مطلـــــوب است؛
چـــــرا که این چاپگرها از ترفند dithering استفاده نمی‌‌کنند و
می‌‌تواننـــــد هر نقطه را بـــــه طور مجزا با یکی از ۱۶۶۷ میلیون رنگ
موجود چاپ کننــد. در چاپگرهای گرمایی، با هر مرحله افزایش درجه وضوح (تا
۳۰۰ نقطه در اینچ) می‌‌توانید شاهد خروجی‌‌های بهتری باشید.درجه وضوح‌های متفاوت را تجربه کنید: ‌از آنجائیکه انتخاب بهترین درجه
وضوح در تصاویر، کمی سلیقه‌‌ای است، شاید مایل باشید درجات مختلف ‌‌را
آزمایش کنید. ایـــــن کار را با چاپ تصویری که درجه وضوح آن بیش از
محدوده مطلوب چاپگـــر است، شروع کنید. این عکس را چاپ کرده و میزان درجه
وضوح آن را کاهش دهید، سپس عکس را مجددا چاپ کرده و عکس‌‌ها را مقایسه
کنید. ‌اگر عکسی را با درجات وضوح متفاوت چاپ کنید، متوجه خواهید شد که
افزایش میزان درجه وضوح تا یک حد خاصی قابل تشخیص است. فرضا در چاپگرهای
گرمایی، اگر درجه وضوح را تا ۲۰۰ نقطه در هر اینچ افزایش دهیـــــد، تاثیر
آن را بـــــر کیفیت چاپ مشاهده خواهید کرد. برای مثال، درجه وضوح ۱۵۰
پیکسل در هـــــر اینچ ‌بسیـــار بـــا کیفیت‌تـــر از ۱۰۰ پیکســـل در
هـــر اینـــچ خواهـــد بـــود و به همین ترتیب درجه‌وضوح ۲۰۰ پیکسل در هر
اینچ به طور چشمگیری بهتـــــر از ۱۵۰ پیکسل در هر اینچ است. حال اگـــــر
درجـــه وضوح را بیش از ۲۰۰ پیکسل در هر اینچ تنظیم کنید، تفاوت چندانی
مشاهده نخواهید کرد. ‌درجه وضوح بالاتر در چاپگرها همیشه مورد نیاز نیست: ‌چاپگرهــای جوهـــــر
افشان معمولا بالاترین تنظیمات درجه‌وضوح خـود را در پشت گزینه‌هایی
ماننـــــد custom‌ یا advanced‌ پنهان می‌‌کنند، اما اغلب چاپگرهای شرکت
hp‌ از این قاعده مستثنی هستند. البته اگر گزینه حداکثر dpi را در
چاپگرهای hp ‌انتخاب کنید، پیغام‌‌ هشداری مشاهده خواهید کرد مبنی بر
اینکه انتخاب این گزینه، باعث طولانی شدن زمان چاپ خواهد شد. ‌در پایان گفتنی است انتخاب بالاترین درجه وضوح در چاپگرها، معمولا تفاوت
مشهودی در کیفیت تصاویـــــر به وجود نمـــــی‌‌آورد. بهترین روش برای
یافتن بهترین درجه وضوح، چاپ یک عکس با درجات وضوح مختلف در چاپگر است.
معمولا خواهید دید که پس از عبور از درجه وضوح‌های مشخص شده، ‌به طور
چشم‌‌گیـــــری بـــه طول زمان چاپ افـــــزوده می‌شـــود؛ در حالـی که
بهبود کیفیت، در صورت وجود، بسیار ناچیز است.منبع : مجله وب

  • » حجم فایل : مگابایت
  • » نوع فایل :
  • » دسته فایل : دسته‌بندی نشده
  • » رمز عبور : www.engplus.ir
  • » فایل مورد نظر در " " قسمت آماده دانلود از لینک زیر می باشد.

بدون نظر

نظر بگذارید

سوال امنیتی را جواب دهید *